Kvkk Müşteri Aydınlatma Metni

MEGA ELEKTRONİK ve TALAŞLI İMALAT MAKİNA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Mega Elektronik ve Talaşlı İmalat Makina Ticaret Anonim Şirket (“MEGA”) olarak kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MEGA ile ilişkili tüm şahıslara ait kimlik bilgileri, telefon numaraları, e-mail adresleri, adres bilgileri, banka hesap numaraları da dahil olmak u¨zere her türlü kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

MEGA, kendisi ile iş ilişkisi içerisinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişi müşterilerimize, şirket ve/veya şirket yetkililerine ait her türlü kişisel verinin gizliliğini ilgili Kanun ve mevzuata uygun olarak saklamak ve korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, MEGA tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak otomatik ya da manuel yöntemlerle, şirketimizin çeşitli birimleri tarafından, Web sitemiz ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, MEGA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, MEGA tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, MEGA ve MEGA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminin sağlanması, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarımızın yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir MEGA tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, MEGA tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için bu ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, MEGA ve MEGA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminin sağlanması, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri MEGA tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

MEGA, ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verilerinizi yine mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek, ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Gerekçeler

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda MEGA tarafından sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Bu hukuki gerekçe ile toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Mevzuatı Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak mevzuattan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz bu talebinizi değerlendirerek en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi bize yazılı olarak ve aşağıda belirtilen kanallar ve usuller aracılığıyla iletebilirsiniz:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını [Uzunçayır Cad. NO:33 A1 Blok Kat:2 Daire:14 – 34722. Hasanpaşa, İstanbul, Türkiye] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu [info@megatr.com] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Sosyal Medya Kanallarımız