Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Mega Elektronik ve Talaşlı İmalat Makinaları Ticaret A.Ş. Ortakları İçerisinde Yer
Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mega Elektronik ve Talaşlı İmalat
Makinaları Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, kat koridorlarında bulunan
16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı
yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı
gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydınlı Uzunçayır
Cad. No:33 A1 Blok K:2 D:14 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak
gönderebilir veya info@megatr.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
SWITCH THE LANGUAGE
Sosyal Medya Kanallarımız